Regulamin serwisu Warsztaty Yanosik

§1 Ogólne postanowienia
 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu, a także świadczenia za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 3. a)Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Yanosik dostarczane przez Operatora, instalowane w pamięci urządzenia mobilnego, funkcjonujące na Platformie Yanosik

  b)Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla zarejestrowanych Właścicieli warsztatu, w ramach którego Właściciel warsztatu lub uprawniona przez niego osoba może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane w zakresie umożliwionym przez Operatora.

  c)Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora. Określone w nim zostały m.in. prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane odpowiednio ze świadczeniem lub korzystaniem z usług dostępnych w Serwisie.

  d)Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem https://warsztaty.yanosik.pl. Treści dostępne w Serwisie udostępniane są również w prowadzonej przez Operatora aplikacji mobilnej Yanosik.

  e)Treści Użytkownika – treści, w tym fotografie, wprowadzana do Serwisu przez Użytkowników. Pod pojęciem Treści Użytkownika rozumie się zarówno Wizytówki jak i komentarze zawierające opinie na temat warsztatów.

  f)Operator – Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000447152, NIP: 972-11-87-720, REGON 300942514.

  g)Utworzenie Konta – proces rejestracji w Serwisie. Celem rejestracji jest utworzenie i aktywacja Konta przez Właściciela warsztatu.

  h)Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora. W odniesieniu do osób fizycznych, Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  i)Wizytówka – Wizytówka Właściciela warsztatu – zestaw informacji prezentowanych w prowadzonych przez Operatora Serwisie oraz Aplikacji mobilnej zawierających wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela warsztatu, w tym dane kontaktowe, dane o lokalizacji oraz zakres świadczonych przez warsztat usług. Wizytówka może obejmować dane, w tym informacje adresowe oraz dane kontaktowe dotyczące wyłącznie jednej lokalizacji, w której Właściciel warsztatu prowadzi swoją działalność gospodarczą.

  j)Właściciel warsztatu – Użytkownik, który utworzył konto w Serwisie w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 4. Serwis stanowi platformę informatyczną skierowaną do osób zainteresowanych promocją i sprzedażą oraz zakupem usług związanych z mechaniką, diagnostyką, naprawami samochodów lub innych usług związanych z pojazdami mechanicznymi.
 5. Każdy Użytkownik, w szczególności Właściciel warsztatu, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne przy czym Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat co nastąpić może wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkownika i uzyskaniu potwierdzenia akceptacji wprowadzonych opłat.
 7. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, czego przyczyną mogą być problemy techniczne czy potrzeba wykonania działań naprawczych lub konserwatorskich. Operator dołoży starań, aby działania te nie były uciążliwe dla Użytkowników. Operator nie ponosi z tytułu przerw w działalności Serwisu żadnej odpowiedzialności prawnej, w tym finansowej, wobec Użytkowników.
 9. Serwis oraz zawarte w nim treści, materiały, układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe czy bazy danych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich. Operator w ramach współpracy z różnymi partnerami, może udostępniać Użytkownikom w ramach Serwisu inne portale. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych serwisów określają poszczególne regulaminy tych portali. Korzystanie z proponowanych serwisów wymaga zapoznania się i akceptacji poszczególnych regulaminów.
 11. . Operator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Właścicielem warsztatu w związku ze świadczoną usługą.
§2 Ogólne wymagania techniczne i zasady dostępu
 1. Serwis dostępny jest dla wszystkich użytkowników sieci Internet za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Ponadto treści publikowane w Serwisie dostępne są również w Aplikacji Yanosik.
 2. W celu Utworzenia Konta w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Skuteczne Utworzenia Konta wymaga akceptacji Regulaminu. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Z uwagi na charakter usługi polegającej w szczególności na dostarczeniu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednak ma prawo do jej rozwiązania w każdym momencie.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji Konto, a także korzystając z Serwisu powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd. Operator nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Serwisu danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie ich danych, w tym danych osobowych.
 6. Operator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeśli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub gdy będzie miał uzasadnione wątpliwości czy Konto jest administrowane przez przedstawiciela danego warsztatu.
 7. W przypadku wybranych usług Serwisu dostępnych za pośrednictwem Aplikacji, warunkiem ich świadczenie jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mobilnego, na którym poprawnie została zainstalowana odpowiednia wersja Aplikacji oraz prawidłowe zalogowanie się do konta użytkownika Aplikacji Yanosik.
§3 Ogólne zasady korzystania z Serwisu
 1. Operator świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownicy, również niezalogowani, są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz poszanowaniem praw osób trzecich i Operatora.
 3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
 4. a)korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

  b)korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw,

  c)korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

 5. Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Operatora. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc czy obrażających uczucia religijne.
 6. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
 7. Użytkownicy są proszeni o niezwłoczne powiadamianie Operatora o każdym przypadku umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać na adres warsztaty@yanosik.pl wiadomość zawierającą opis naruszenia wraz z linkiem do odpowiedniej podstrony Serwisu.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 10. Odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności brakiem jego funkcjonowania, a także nieprawidłowym funkcjonowaniem wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie. Wyłączona jest również odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści Właściciela warsztatu.
§4 Usługi świadczone w ramach Serwisu
 1. Właściciel warsztatu, który zalogował się na swoim Koncie, może samodzielnie edytować treść Wizytówki.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu lub użytkownik Aplikacji może umieszczać komentarze do treści zamieszczonych w Serwisie oraz dokonywać oceny poszczególnych warsztatów. Komentarze przed upublicznieniem w Serwisie podlegają weryfikacji przez Operatora. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach treści reklamowych, marketingowych, promocyjnych lub stanowiących lokowanie produktu.
 3. Właściciel warsztatu, który zalogował się na swoim Koncie, może samodzielnie odpowiadać na komentarze Użytkowników, z założeniem pojedynczej odpowiedzi na każdy komentarz Użytkownika.
 4. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia komentarza dodanego przez Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub na podstawie uzasadnionego zgłoszenia nieprawidłowości przez Właściciela warsztatu.
 5. Operator umożliwia Użytkownikom umówienie wizyty w danym warsztacie za pośrednictwem Serwisu. W celu umówienia wizyty w warsztacie należy:
 6. a)kliknąć w przycisk „Umów wizytę” na podstronie danego warsztatu;

  b)wybrać sugerowany termin wizyty, z zastrzeżeniem, że termin ten jest jedynie propozycją wymagającą potwierdzenia przez Właściciela warsztatu, w związku z czym może się zmienić;

  c)uzupełnić formularz kontaktowy, w którym obligatoryjnie należy podać takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, model i marka pojazdu, którego ma dotyczyć usługa. Wszystkie wymienione dane zostaną przekazane do wybranego Właściciela warsztatu;

  d)wpisać kod weryfikacyjny wysłane bezpłatnym SMS pod wskazany w formularzu numer telefonu.

 7. Wszystkie kontakty pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem warsztatu obejmujące w szczególności umówienie terminu wizyty, ewentualne odwołanie lub przełożenie wizyty odbywać się będą bez dalszego pośrednictwa Operatora, poza Serwisem, np. telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 8. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Właściciela warsztatu z tytułu niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie czy niedokonania przez niego płatności.
 9. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu braku kontaktu ze strony Właściciela warsztatu, braku możliwości zrealizowania usługi w proponowanym terminie czy niezadowalającej jakości usługi świadczonej przez dany warsztat.
 10. W związku z realizacją swojego uzasadnionego interesu Operator może wysłać do Użytkownika na wskazany w formularzu adres e-mail lub numer telefonu zaproszenie do badania poziomu satysfakcji Użytkownika z odbytej i umówionej za pośrednictwem Serwisu wizyty.
 11. . W związku systematycznym rozwojem zakresu usług świadczonych w ramach Serwisu Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji zarówno w zakresie ich dostępności jak i charakteru czy dostępności, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
§5 Certyfikacja
 1. Na podstawie treści umieszczanych w Serwisie, Operator ma prawo przyznać warsztatom certyfikat jakości. Operator oświadcza, że wystawiając certyfikat bazuje wyłącznie na średniej ocenie oraz zamieszczonych w Serwisie komentarzach Użytkowników odnoszących się do jakości usług świadczonych przez dany warsztat.
 2. Certyfikat jakości posiada formę pisemną i potwierdza wysoką jakość usług świadczonych przez warsztat oraz dbałość o zachowanie wysokich standardów obsługi klienta.
 3. Certyfikat jakości może otrzymać jedynie Właściciel warsztatu, który posiada aktywne Konto w Serwisie i zarządza własną Wizytówką.
 4. Warunkiem przyznania certyfikatu jest uzyskanie przez dany warsztat co najmniej 10 komentarzy z oceną, a średnia wszystkich ocen Użytkowników odnoszących się do jakości usług świadczonych przez dany warsztat musi wynosić minimum 4 na 5 możliwych gwiazdek.
 5. Operator przesyła do Właściciela warsztatu certyfikat jakości w terminie 21 dni od momentu spełnienia przez niego, po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym, warunków opisanych w ustępie powyżej.
 6. Certyfikat jakości przyznawany jest na okres roku kalendarzowego. Od 1 stycznia każdego kolejnego roku liczba komentarzy decydujących o przyznaniu certyfikatu jakości liczona jest od nowa. W uzasadnionych przypadkach takich jak np. postawienie warsztatu w stan likwidacji czy upadłości, likwidacja lub ograniczenie działalności warsztatu, istotny spadek jakości świadczonych usług, liczne skargi czy negatywne komentarze klientów Warsztatu, itp… Operator zastrzega sobie prawo do cofnięcia Właścicielowi warsztatu prawa do posługiwania się certyfikatem przed upływem okresu na jaki został przyznany.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia certyfikatu jakości, w szczególności gdy będzie mieć uzasadnione wątpliwości co do źródła pochodzenia komentarzy i/lub ocen Użytkowników. Operator nie ma obowiązku uzasadniania decyzji odmownej i jest ona w tym zakresie ostateczna. Operator komunikuje podjęcie decyzji odmownej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§6 Treści Użytkownika
 1. Umieszczając w Serwisie Treści Użytkownika, w tym fotografie, które stanowią przedmiot praw autorskich, Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują pozwolenie na publikacje Treści Użytkownika w Serwisie. Powyższe pozwolenie musi umożliwić Użytkownikowi zgodne z prawem udzielenie Operatorowi licencji na korzystanie z Treści Użytkownika w sposób określony w niniejszym paragrafie.
 2. Poprzez umieszczenie w Serwisie Treści Użytkownika udziela on Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na:
 3. a)korzystanie z Treści Użytkownika, w tym ich utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie Treści Użytkownika w ramach Serwisu i Aplikacji w taki sposób aby każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, w tym w serwisach internetowych osób trzecich, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;

  b)dokonywanie modyfikacji Treści Użytkownika w takim zakresie, by były zgodne z Regulaminem, przepisami prawa lub były prawidłowo wyświetlane w ramach Serwisu lub Aplikacji, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w tym pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.

 4. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (tzw. sublicencji) na korzystanie i modyfikację Treści Użytkownika w zakresie uzyskanej licencji.
 5. Operator nie jest zobowiązany do sprawdzania lub weryfikacji Treści Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez niego w Serwisie.
 7. Każda osoba, według której Treści Użytkownika umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jej prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora wysyłając wiadomość z opisem problemu na adres warsztaty@yanosik.pl.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Treści Użytkownika, jeżeli w wyniku zawiadomienia, o którym mowa w ustępie powyżej będzie przypuszczać, że treści te zostały umieszczone w Serwisie w sposób bezprawny.
§7 Zakończenie korzystania z Serwisu
 1. Zarówno Użytkownikowi jak i Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn.
 2. Oświadczenie o wypowiedzenie umowy należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres warsztaty@yanosik.pl ze skrzynki pocztowej, na której adres utworzono Konto. Po otrzymaniu wniosku Operator usunie Konto Użytkownika.
 3. Rozwiązanie umowy nie jest równoznaczne z usunięciem z Serwisu oraz Aplikacji Wizytówki danego warsztatu. Jeżeli Właściciel warsztatu nie będzie chcieć by Operator nadal prezentował Wizytówkę w Serwisie powinien jednoznacznie zgłosić żądanie jej usunięcia wysyłając wiadomość e-mail na adres warsztaty@yanosik.pl.
§8 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz ze świadczeniem za jego pośrednictwem usług należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej warszataty@yanosik.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres e-mail, z którego została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na inny adres e-mail, powinien zastrzec to w treści wiadomości.
 3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wynikach jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
§9 Dane osobowe
  Administratorem danych osobowych jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25. Zasady na jakich przetwarzane są dane osobowe określa Polityka Prywatności.
§10 Zmiany i dostęp do Regulaminu
 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Operator informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail oraz po pierwszym zalogowaniu do Serwisu po wprowadzonej zmianie. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Operatora informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika.
 4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu na dotychczasowych zasadach. Operator po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy niezwłocznie usunie konto Użytkownika.
 5. Operator zapewnia dostęp do aktualnej treści Regulaminu w Serwisie w zakładce „Regulamin”, skąd w każdej chwili może zostać nieodpłatnie pobrany w wersji elektronicznej lub wydrukowany.
§11 Ogólne postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. W sytuacji stwierdzenia nieważności części Regulaminu Operator dokona jego aktualizacji, o czym poinformuje Użytkowników.
 3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane ugodowo, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia spór zostanie rozwiązany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.