25.08.2021

Odpowiedzialność warsztatu za pojazd – co musisz wiedzieć?

Właściciel warsztatu samochodowego, który przyjmuje pojazd od klienta do naprawy bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przekazany mu pojazd. Im większa wartość danego auta, tym większy będzie zakres odpowiedzialności warsztatu. Co w sytuacji, gdy pojazd zostanie źle naprawiony, uszkodzony lub skradziony w warsztacie, w którym był naprawiany? Sprawdźcie!

 

Źle wykonana naprawa – jakie są konsekwencje?

Wadliwe wykonanie naprawy, które może powodować dalsze uszkodzenie pojazdu uprawnia klienta do wezwania warsztatu do odpowiedzialności i wykonania odpowiednich działań. Wynika to z przepisów o rękojmi, która tłumaczy, że w przypadku wykonania naprawy wadliwej lub nienależytej klientowi przysługują roszczenia z jej tytułu. Nawet, jeśli wada ujawni się w okresie 2 lat od wydania pojazdu.

W takich sytuacjach warsztat samochodowy niestety nie ma pola do dyskusji z klientem. Gdy ten wybierze wariant zadośćuczynienia, to specjaliści muszą na niego przystać i wykonać go zgodnie z życzeniem. Pamiętajmy również, że wadliwie wykonana naprawa może skutkować złą opinią warsztatu, zwłaszcza, gdy sytuacja z klientem nie zostanie prawidłowo rozwiązana – informuje Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty

Uprawnienia z tytułu rękojmi obejmują żądanie naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo obniżenia ceny za usługę. Klient może wybrać uprawnienia, a jego wybór będzie dla warsztatu wiążący.

Opóźnienie w wykonaniu usługi a wzrost odpowiedzialności warsztatu

Jeśli warsztat spóźnia się z wykonaniem usługi w stosunku do terminu widniejącego w umowie z klientem, wówczas odpowiedzialność mechaników za pojazd oddany do naprawy ulega zwiększeniu. Reguluje to artykuł 478 Kodeksu Cywilnego, który mówi o tym, że jeżeli przedmiot świadczenia usług jest rzeczą oznaczoną co do tożsamości, a dłużnik, który jest w zwłoce jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie przedmiotu, którego dotyczy świadczenie.

Zwłoka to zawinione opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. A więc jeśli warsztat przekroczy umowny termin oddania pojazdu w wyniku złej organizacji pracy, wówczas możemy mówić o takiej sytuacji.

W przypadku, gdy warsztat opóźnia oddanie samochodu klienta, w stosunku do umownego terminu, wówczas jego odpowiedzialność wzrasta i właściciel pojazdu może żądać zapłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia pracy. Chcąc uniknąć takiej sytuacji właściciel warsztatu może się zabezpieczyć odpowiednim oświadczeniem, w którym klient godzi się na opóźnienie wynikające, np.: z dłuższego czasu oczekiwania na niezbędne do naprawy części od producenta – tłumaczy Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty

Odpowiedzialność deliktowa równa wyrządzonej szkodzie

W artykule 415 Kodeksu Cywilnego widnieje zapis, iż ten kto z winy swojej wyrządził szkodę drugiemu, zobowiązany jest do jej naprawienia. Winę dzieli się na umyślną lub nieumyślną. W przypadku właściciela warsztatu raczej ciężko mówić o sytuacji, w której celowo uszkodzi samochód, jednak gdy dojdzie do takiej sytuacji nawet nieumyślnie, to jest on odpowiedzialny za pojazd.

Wina nieumyślna obejmuje wszystkie niedbalstwa, a nawet zachowania, które odbiegają od wzorców rzetelnego postępowania. Powierzając samochód warsztatowi oddajemy go pod opiekę i nawet, gdy zostanie on uszkodzony nieumyślnie, możemy rościć sobie prawo do poniesienia konsekwencji przez warsztat. Odpowiedzialność warsztatu będzie równa wysokości wyrządzonej szkody.

Odpowiedzialność warsztatu a kradzież auta lub przedmiotów z pojazdu

Warsztat samochodowy odpowiada również za wszystkie przedmioty, które zostały pozostawione w pojeździe oddanym do naprawy. Zabór przedmiotów, które znajdują się w aucie oddanym do warsztatu jest przestępstwem, sądzonym zgodnie z artykułem 278 Kodeksu karnego.

W sytuacji, w której dojdzie do kradzieży przez osoby trzecie kwestia odpowiedzialności warsztatu może się wydawać niejednoznaczna. Jednak w momencie przyjęcia samochodu do warsztatu, zawieramy umowę z klientem o przechowywaniu pojazdu i oddamy go w stanie niepogorszonym. Gdy dojdzie do kradzieży mienia z auta lub samego samochodu, wówczas właściciel warsztatu ponosi konsekwencje za kradzież, ponieważ nie zachował należytej staranności. Odpowiedzialności można dociekać na podstawie winy w postaci niedbalstwa.

Przyjęcie samochodu do warsztatu to bardzo duża odpowiedzialność. Właściciele powinni być przygotowani do powyższych sytuacji i odpowiednio zabezpieczyć pojazdy przed ich występowaniem oraz zadbać o właściwe oświadczenia oraz dokumenty, które pozwolą im ograniczyć odpowiedzialność warsztatu. 

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyWywiadyNaprawaNarzędziaOpony
Udostępnij: